طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی 1400

ناموجود

طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی

در طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی، تمامی براوردهای مالی یک اقامتگاه در سال 1400 بصورت pdf و doc در 56 صفحه بخش مورد بررسی و امکان‌سنجی قرار گرفته است، مشخصات طرح به شرح زیر می باشد:

فصل اول: معرفی طرح

فصل دوم: مطالعات فنی، مالی و اقتصادی

در این فصل تمامی موارد زیر در جدول های جداگانه هزینه یابی شده اند.

 1. بررسی فنی طرح
 2. مشخصات متقاضیان
 3. مشخصات زمین
 4. هزینه های محوطه سازی و بهبود زمین
 5. ماشین آلات و تجهیزات
 6. ملزومات اداری
 7. تاسیسات عمومی و تجهیزات
 8. تجهیزات حفاظت و حراست
 9. لوازم اولیه موردنیاز هر بخش
 10. آب، برق و سوخت مصرفی
 11. برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
 12. برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
 13. برآورد هزینه ثابت و متغیر
 14. هزینه های قبل از بهره برداری
 15. برآورد سرمایه در گردش
 16. هزینه سرمایه گذاری کل
 17. هزینه جاری سالیانه
 18. فروش محصولات و خدمات
 19. جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی
 20. وجوه نقد تنزیل شده
 21. صورت حساب سود و زیان

تجربه کاربری از طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی

تجربه کاربری- پیشرو طرح

طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی 1400

ناموجود