پکیج آموزشی اصول پایه راه اندازی گلخانه

ناموجود

از آنجایی که کشت در محیط‌های گلخانه‌ای سودآوری فوق العاده‌ای داشته و در چند سال اخیر گسترش زیادی یافته و با احداث شهرک‌های گلخانه‌ای در استان های مختلف کشور سطح زیر پوشش گلخانه‌ها به سرعت در حال افزایش است، توسعه صنعت گلخانه داری بدون توجه به مسائل مدیریتی و عملیات های به زارعی امکانپذیر نیست.

از اینرو مدیریت صحیح در این گلخانه‌ها باید اعمال شود تا بتوان میزان بهره‌وری و عملکرد را افزایش داد. متاسفانه بسیاری از گلخانه‌های فعلی بصورت کاملا سنتی ساخته و مدیریت می‌شوند.

یکی از ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻠﺨﺎنه‌داری اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ افرادی اقدام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ می‌کنند ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ عملی و عملی ندارند و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت بانکی اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ می‌کنند.

ﺑﻪ ﺟﺮأت میتوان گفت یکی ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ اﻓﺮاد، ﻋﺪم آﺷﻨﺎیی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ محیطی اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣﻮزش کافی ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران داده ﺷﻮد.

ﻻزﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، داﺷﺘﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻣﺠﻬﺰ و ﻣﺪرن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎتیک ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ اﺗﻮماتیک ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻛﻨﺘﺮل کرد. ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎفی، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ محیطی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. همین اﻣﺮ باعث ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼتی در آﻳﻨﺪه و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ریسک ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ما چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

تیم تحقیقاتی پرشین پلن با ساخت پکیج آموزشی ” اصول پایه راه اندازی گلخانه” این امکان را برای شما کارآفرینان به وجود آورده است تا به وسیله این پکیج بتوانید مباحث و اصول پایه راه اندازی گلخانه را فرا گرفته تا دچار مشکلات و افزایش هزینه ها نشوید و ریسک راه اندازی شما به صفر نزدیک کند.

پکیج آموزشی اصول پایه راه اندازی گلخانه

در این پکیج آموزشی تمامی مطالب زیر را با کیفیت بالا و با محتوایی حرفه ای برای شما آماده کرده ایم تا با استفاده از آن با آگاهی کامل کسب و کار خود را شروع کنید.

آنچه در این پکیج آموزشی فرا می گیرید به شرح زیر می باشد:

⭐️ مقدمه
⭐️ محاسن کشت های گلخانه ای
⭐️ تعریف مدیریت گلخانه
⭐️ ویژگی های محل احداث گلخانه
⭐️ جهت گلخانه باید به چه سمتی باشد؟
⭐️ گلخانه های شیشه ای
⭐️ گلخانه های پلاستیکی
⭐️ مراحل احداث گلخانه
⭐️ انواع گلخانه ها از نظر شکل
⭐️ فایبرگلاس
⭐️ مدیریت سیستم گرمایی گلخانه
⭐️ سیستم شوفاژ و لوله آب گرم
⭐️ سیستم هوای گرم
⭐️ معایب و مزایای سیستم ها
⭐️ کانال های توضیع کننده هوای گرم
⭐️ عوامل موثر بر اتلاف هوای گلخانه
⭐️ نوع طرح گلخانه
⭐️ نوع پوشش گلخانه
⭐️ استفاده از پرده محافظ حرارتی
⭐️ برقراری جریان مداوم هوا در گلخانه
⭐️ استفاده از اتاقک تکثیر
⭐️ متناسب بودن دمای گلخانه با شدت نور
⭐️ استفاده از ترموستات دقیق
⭐️ افزایش سیستم حرارتی
⭐️ بستن کلیه منافذ و درزها
⭐️ سیستم خنک کنندگی گلخانه
⭐️ نصب کولر
⭐️ سیستم پد سلولزی
⭐️ سیستم خنک کننده تبخیری
⭐️ کاهش شدت نور گلخانه
⭐️ استفاده از پنجره های سقفی و جانبی
⭐️ غنی سازی گلخانه با دی اکسیدکربن
⭐️ تذریق دی اکسید کربن با سوزاندن مواد نفتی
⭐️ پهن کردن کاه و کلش در گلخانه
⭐️ استفاده از کپسول حاوی دی اکسید کربن
⭐️ ضدعفونی خاک و بهداشت گلخانه
⭐️ ضدعفونی خاک
⭐️ ضدعفونی با بخار آب
⭐️ ضدعفونی با مواد شیمیایی
⭐️ ضدعفونی با استفاده از گرمای خورشید
⭐️ اصول بهداشت گلخانه
⭐️ طرح گلخانه و کنترل عوامل محیطی
⭐️ جلوگیری از تشکیل قطرات آب روی سطح پلاستیک
⭐️ قرار دادن محلول ضدعفونی کننده جلوی درب ورودی گلخانه
⭐️ نصب تور
⭐️ پهن کردن مالچ پلاستیکی
⭐️ جمع آوری بقایای گیاهی
⭐️ زهکشی مناسب و عدم آبیاری بیش از حد
⭐️ دفع علف های هرز
⭐️ ضدعفونی کلیه ادوات و وسایل مورد استفاده در گلخانه
⭐️ ضدعفونی آب آبیاری
⭐️ استفاده از کارت های زرد چسپنده
⭐️ عدم کشت گونه گیاهی مشابه در داخل و خارج
⭐️ حذف شاخ و برگ زاید
⭐️ کاهش تراکم کشت
⭐️ جلوگیری از سرد شدن خاک
⭐️ قرنطینه گیاهان و قلمه های خریداری شده
⭐️ بستر کشت
⭐️ خصوصیات مطلوب محیط رشد ریشه
⭐️ ثباط مواد عالی
⭐️ وزن مخصوص ظاهری
⭐️ ظرفیت تبادل کاتیونی بستر کشت
⭐️ قرنطینه گیاهان و قلمه های خریداری شده
⭐️ تانسیومتر
⭐️ کیفیت آب آبیاری

آنچه به عنوان هدیه در قالب پکیج دریافت می کنید:

کتاب های pdf و مقالات و ویدئوهایی که در قالب پکیج آموزشی می‌توانید دانلود کنید به شرح زیر می باشند:

45 فایل pdf + هشت فایل آموزشی ویدئویی

 1. صفر تا صد پرورش گوجه در گلخانه هیدروپونیک 150 صفحه ( به زبان انگلیسی)
 2. مدیر تولید گلخانه های هوشمند تولید گل هیدروپونیک 12 صفحه
 3. هیدروپونیک و استفاده از آن در گلخانه 112 صفحه پاورپوینت
 4. راهنمای احداث گلخانه 18 صفحه
 5. تاسیسات و سازه گلخانه 33 صفحه
 6. ضوابط انتخاب سیستم های گلخانه ای 68 صفحه
 7. محصولات باغبانی بادنجان در گلخانه 65 صفحه
 8. محصولات باغبانی خیار گلخانه ای 76 صفحه
 9. کشت فلفل رنگی در گلخانه 9 صفحه
 10. مبانی کنترل بیولوژیک در محصولات گلخانه ای 93 صفحه
 11. نشریه ترویجی اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی) 20 صفحه
 12. نشریه ترویجی افزایش کارایی اقتصادی خیار و گوجه فرنگی در گلخانه 24 صفحه
 13. نشریه ترویجی استفاده بهینه از عناصر غذایی در خیار گلخانه ای 32 صفحه
 14. نشریه ترویجی آفات و بیماریهای گلخانه ای( سبزی، صیفی، جالیز و گلهای زینتی 23 صفحه
 15. نشریه ترویجی معرفی کودهای خیار گلخانه ای و موارد مصرف آنها 32 صفحه
 16. نشریه ترویجی افزایش کارایی اقتصادی گلخانه خیار و گوجه فرنگی 24 صفحه
 17. نکات فنی سازه در گلخانه 8 صفحه
 18. نقش پتاسیم در گیاهان 5 صفحه
 19. نقش پوشش گیاهی در سیلاب شهری 10 صفحه
 20. مبانی ضوابط و توسعه گلخانه ها / مبانی و ضوابط طراحی 152 صفحه
 21. انواع سیستم های کشت هیدروپونیک 12 صفحه
 22. ساخت گلخانه گوجه فرنگی 27 صفحه
 23. کشت گوجه فرنگی در گلخانه 32 صفحه
 24. مدیریت گلخانه جلد اول 241 صفحه
 25. مدیریت گلخانه جلد دوم 222 صفحه
 26. مدیریت گلخانه جلد سوم 222 صفحه
 27. مدیریت انرژی در گلخانه 12 صفحه
 28. مدیریت تولید در گلخانه 268 صفحه
 29. مهارت ها اساسی مدیریت گلخانه 31  صفحه
 30. سیستم NFT در گلخانه هیدروپونیک 8 صفحه
 31. محلول غذایی مناسب سبزیجات و گیاهان زینتی 19 صفحه
 32. کنترل بیولوژیک آفات گلخانه 19 صفحه
 33. مدیریت بیماری پژمردگی در کشت گلخانه ای خیار 9 صفحه
 34. استفاده از زنبور در کنترل بیولوژیک مگس سفید گلخانه 20 صفحه
 35. اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی) 20 صفحه
 36. انواع سیستم کشت هیدروپونیک 11 صفحه
 37. مقاله بررسی اسیدسالیسیلیک بر دو رقم خیار گلخلنه ای 4 صفحه
 38. مقاله توصیه های فنی مراحل ساخت گلخانه 5 صفحه
 39. مقاله سفید بالک در گلخانه 5 صفحه
 40. مقاله بررسی کمیت و کیفیت نور در محصولات گلخانه ای 2 صفحه
 41. طرح توجیهی گل و گیاه در گلخانه 15 صفحه (قدیمی)
 42. طرح توجیهی موز گلخانه ای 16 صفحه (قدیمی)
 43. طرح توجیهی صیفی جات گلخانه ای هریک 15 صفحه ( قدیمی 3 طرح)
 44. فرم قرارداد پیمانکاری اجرا و ساخت گلخانه 6 صفحه
 45. فرم قرارداد مشاور طراحی واحد تولید 5 صفحه

فیلم های آموزشی گلخانه به شرح زیر میباشند:

🎥 ویدئو 1: مبحث احداث گلخانه
🎥 ویدئو 2: ضد عفونی خاک در کشت خیار گلخانه ای
🎥 ویدئو 3: کاشت مستقیم خیار گلخانه ای
🎥 ویدئو 4: کاشت خاکی خیار گلخانه ای
🎥 ویدئو 5: نقش عناصر غذایی در تولید خیار گلخانه ای
🎥 ویدئو 6: نحوه بستن بوته ها در خیار گلخانه ای
🎥 ویدئو 7: آماده سازی کودی خاک برای گلخانه
🎥 ویدئو 8: آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای

پکیج آموزشی اصول پایه راه اندازی گلخانه

ناموجود