طرح توجیهی پرورش مرغ بومی تخمگذار ویرایش سال 98

ناموجود

طرح توجیهی مرغ بومی تخمگذار

در طرح توجیهی مرغ بومی تخمگذار تمامی براوردهای مالی مرغ بومی، در سال 98 بصورت فایل pdf در 18 جدول مورد محاسبه قرار گرفته اند.

آنچه در طرح توجیهی مرغ بومی تخمگذار هزینه یابی شده است، به شرح زیر می باشد:

 1. بررسی مالی و اقتصادی
 2. زمین مورد نیاز
 3. محوطه سازی و ساختمان سازی
 4. ماشین آلات و تجهیزات
 5. تاسیسات عمومی و تجهیزات
 6. مواد اولیه مورد نیاز
 7. آب برق و سوخت مصرفی
 8. برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
 9. برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
 10. هزینه قبل از بهره برداری
 11. جمع کل سرمایه گذاری ثابت
 12. نحوه سرمایه گذاری کل
 13. هزینه جاری سالیانه
 14. قیمت فروش تولیدات
 15. محاسبه نقطه سر به سر
 16. برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
 17. پیش بینی مالی طرح
 18. دوره بازگشت سرمایه

طرح توجیهی پرورش مرغ بومی تخمگذار ویرایش سال 98

ناموجود